ТАДЖИКСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В ПЕРИОД КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1929-1940 гг.) (13.04.2009)

Автор: Азимов Аъзамджон Холматович

[ТНУ]. 2008. №2(48). С. 263-265.

20. Газета в историческом пути // Вестн. ун-та. [ТНУ]. 2008. №3 (46). С. 214-

217 (на тадж. яз.).

21. Проблемы воспитания журналистских кадров в 30-е годы. // Вестн. ун-

та. [ТНУ]. 2008. №3 (46). С. 222-224.(на рус.яз.).

1 «Дар бораи њаракати мухбирони коргару дењќон» (1 июли соли 1925); «Сиёсати партия дар соњаи адабиёти бадеї»(18 июни соли 1925); «Вазифањои навбатии партия дар соњаи њаракати мухбирони коргару дењќон» (27 августи соли 1927); «Дар бораи маорифи халќи Тољикистон » (6 апрели соли 1930); «Оид ба сохтмони маданї» (1июни соли 1930); «Дар бораи аз нав ташкил намудани шабакаи газетањо ба муносибати барњам дода шудани округњо (11 августи соли 1930); «Дар бораи таълими ибтидоии њатмии умумї» (25 июни соли 1930); «Дар бораи кори партиявї оммавї дар њудуди фаъолияти МТС- њо» (16 октябри соли 1930) ; «Дар бораи кадрњои коркунони газета» (11 ноябри соли 1930); «Љорї намудани таълими умумии њатмии кўдакони њар ду љинс» (11 октябри соли 1930); «Дар бораи кори газетањои районњои ќишлоќї ва матбуоти поёнї» (18 январи соли 1931); «Дар бораи азнавсозии њаракати мухбирони коргару деќон» (16 апрели соли 1931); «Дар бораи бењтар намудани газетањои районї» (21 апрели соли 1931); «Дар бораи донишкадањои педагогї» (майи соли 1931); «Дар бораи мактаби ибтидої ва миёна» (5 сентябри соли 1931); «Дар бораи рўзномаи сертираж» (4 декаби соли 1931) ; «Дар бораи чорањои ташкили газетањои районї» (7 апрели 1932 ); «Дар бораи азнавсозии ташкилотњои адабї – бадеї» (10 апрели соли 1932); «Дар бораи рўзномањои «Сохтмони Вахш» ва кумитаи њизбии райони Ќурѓонтеппа» (23 октябри соли 1932); «Дар бораи программањои таълимї ва режим дар мактабњои ибтидої ва миёна» (25 августи соли 1932); «Дар бораи китобњои дарсии мактабњои ибтидої ва миёна» (21 феврали соли 1933); «Маљлиси машваратии республикавии оид ба маълумоти педагогї» (апрели соли 1933); «Дар бораи кори шўъбањои сиёсии МТС –њо, дар бораи муносибати байни шўъбањои сиёсї ва комитетњои ноњиявии њизб» (15 июни соли 1933); «Дар бораи љашн гирифтани 30- солагии фаъолияти эљодии Абулќосим Лоњутї» (19 июни соли 1933); «Дар бораи ташкили чойхонаи сурхи намунавї» (14 апрели соли1934); «Дар бораи аз нав ташкил намудани донишкадањо» (14 июни соли 1934); «Дар бораи чорањои тараќќи додани хољагї ва маданияти РСС Тољикистон» ( апрели соли 1935); «Дар бораи сохтмони мактабњо дар соли 1936» (Апрели соли 1935); «Дар бораи наќшаи нашри рўзномањо ва маљаллањо барои соли 1935» (1 ноябри соли 1935); «Дар бораи кори таълим додани бесаводон ва чаласаводон дар Тољикистон» (14 феврали соли 1936); «Дар бораи баланд бардоштани ихтисоси муаллимон» (октябри соли 1936) .

Шукуров М.Р. Револцияи маданї дар Тољикистон. Сталинобод: Нашрдавтољ , 1957; Его же. Очерки таърихи ташаккули маданияти социалистии тољик. (1917-1929гг). Душанбе: Ирфон, 1969; Его же: История культурной жизни советского Таджикстана. Душанбе: Ирфон, 1970; Из истории культурного строительства в Таджикистане (сб. документов) в 1924-1941 гг. В двух томах. Т. 1. Душанбе: Ирфон, 1966; История культурного строительства в Таджикистане. Душанбе: Ирфон, 1983; Искандаров М. Из истории Советского строительства в Таджикистане. (1924-1929гг). Душанбе: Ирфон, 1976; Кадыров А. Из истории создании Советской периодической печати Таджикистана (1924-1929) // Из истории культурного строительства в Таджикистане. Душанбе: Ирфон, 1968. Вып. 1.С. 157-173; Его же: Создание социалистической культуры в северном Таджикистане (11917-1924гг ). Душанбе: Ирфон, 1977; Масов Р. История топорного разделения. Душанбе: Ирфон, 1991; Абдуллоев С. Аз таърихи ташаккули мактабњои олии Тољикистон. Хуљанд, 1997; Њайдаров Г.Х. Из истории создания культурно- просветительных учреждений в северном Таджикистане. // Очерки из истории северных районов Таджикистана. Ленинабад, 1967. С. 171-191; Каширина Т. Народное образование в Таджикистане в 1924-1932гг. Душанбе: Дониш, 1986;

Мирзозода Х. Масъалањои асосии инкишофи назми советии тољик дар солњои 1917-1929. // Назаре ба таърихи адабиёти тољик. Душанбе: Ирфон, 1966, љ. 45. Его же: Афкори рангин. Душанбе: Ирфон, 1966; Его же: Муносибати партия ба адабиёт ва тарбияи кадрњои адабї. // Садои шарќ. 1965. С. 143-150; Его же: Основные вопросы идейно- эстетического развития таджикской советской поэзии двадцатых годов. // Автореф… дис. д. филол. наук. Душанбе, 1968; Отахонова Х. А. Лоњутї ва С. Айнї. // Љашнномаи Айнї. Љузъи III. Душанбе, 1966; Очерки таърихи адабиёти советии тољик. Ќ.1-2. Сталинобод: Нашрдавтољ. 1956; Раљабї М. Таърихи танќид ва адабиётшиносї. Душанбе: Адиб, 1987; Табаров С. С. Айнї- основоположник таджикской советской литературы. М.; Знание, 1969; Его же: Мунзим, Бењбудї. Душанбе, 2002; Таърихи адабиёти советии тољик. љ.1. Душанбе: Дониш, 1984; љ.2. 1978; Њодизода Р. Аз гузашта ва њозираи адабиёти тољик. Душанбе: Ирфон, 1974; Шарипов Х. Шоир ва шеър. Душанбе: Адиб, 1998; Имомов М. Маънавият ва наќши зоњир. Душанбе: Адиб, 2000;

Асимова Б.С. Языковое строительство в Таджикистане. (1920- 1940гг). Душанбе: Дониш, 1982; Њалимов С. Садриддин Айнї ва баъзе масъалањои инкишофи забони адабии тољик. Душанбе: Ирфон, 1974; Њољиев С. Забони адабии тољик дар ибтидои асри XIX. Душанбе: Адиб, 1992; Шукуров Ш. Хати тољикон. // Садои шарќ. 1989. № 1. С. 103- 111; Ѓаффоров Р. Револютсияи октябр ва инкишофи забони адабии тољик. Душанбе: Ирфон, 1979; Язык и общество. М.: 1968; Маъсумї Н. Очеркњо оид ба инкишофи забони адабии тољик. Сталинобод, 1959; Солибоев К.Х. К вопросу о переходе от арабского алфавита к латинской графике в Узбекистана. Самарќанд, Изд-во. СГУ им. Навои, 1961. С. 145-147; Дьяков А. О летературном таджикском языке. // Правда Востока. 1928. 21 октября; Исматї О. Мубориза барои алифбои нав. // Тољикистони сурх. 1933. 21 июн; Имомов М. Айнї ва баъзе масъалањои табдили хат // Номаи пажўњишгоњ.Душанбе, 2001. С. 79-87; Назарзода С. Ташаккули ислоњоти иљтимої- сиёсии забони тољикї дар асри XX. Душанбе: Дониш, 2004.

Маниёзов А. Публицистика ва назми устод С. Айнї. Сталинобод: Нашрдавтољ, 1958; Амонов Р., Сайфуллоев А. Суњайлї Љавњаризода. Сталинобод: Нашрдавтољ , 1960; Атобуллоев С. Саидризо Ализода. Душанбе: Ирфон, 1976; Саъдуллоев А. Публицистикаи Турсунзода. Душанбе: Адиб, 1988; Ќосим Р. Сухан аз устодон ва дўстон. Душанбе: Ирфон, 1983; Љашни Бањром Сирус. - Душанбе: Дониш, 1977; Њайдаров С. Бободжон Ѓафуров публицист. // Автореф. дис. … канд. филол. наук. Душанбе, 1998; Ќутбиддинов А. Публицистика Мирсаида Миршакара. // Автореф. дис. … канд. филол. наук. Душанбе, 2004. Шоев М. Жанрово- тематические особенности очерков Фазлиддина Мухамадиева. // Автореф. дис. … канд. филол. наук. Душанбе, 2003.

75- лет «Народная газета». 1925-2000. Душанбе, 2001; Родом из газеты. Размышления по поводу, или околоюбилейные мысли. Душанбе, 2001; Ойинаи миллат (80 солагии «Љумњурият»). Душанбе: Эљод, 2005; Љашни 60-солагии «Садои шарќ». // Садои шарќ, 1987. № 12; Олимов М. Роњи пуршараф. (Дар бораи 50- солагии журнали «Коммунисти Тољикистон»). Душанбе: Ирфон, 1986; Усмонов И. 50-лет «Комсомоли Тољикистон». // Журналистика. ч.2. Душанбе, 2005; Њошим Р. Аввалин маркази илмї. Душанбе: Ирфон, 1985; Ошёни булбулон. Душанбе: Ирфон, 1990; Таджикскому радио 50 лет. Душанбе: Ирфон, 1980; Набиев А. Таърихи ташаккули иттифоќи нависандагони Тољикистон. (Ба муносибати 70-солагии иттифоќи нависандагони Тољикистон). Душанбе: Адиб, 2004.

Коммунист Таджикистана. 1930. 30 сентября.

Ойинаи миллат. Душанбе: Эљод, 2005. 205с.

Усмонов И. Журналистика. Ќ.1. Душанбе: Империал Групп, 2005; Его же: Журналистика. Ќ.2. Душанбе: Империал Групп, 2005; Его же: Ёрдамчии содиќи партия. Душанбе, 1975; Его же: Печать и международная пропаганда. Душанбе: Дониш, 1980; Его же: Назарияи публицистика. Душанбе: Шарќи озод, 1999; Его же: Таърихи матбуоти тољик. Душанбе: Маориф, 1997; Его же: Печать советского Таджикистана. // Распростронения печати. М.: 1980. №6. С.12-15; Усмонов Љ., Ѓаффоров У. Матбуот ва мухбирони коргару дењќон. Душанбе: Ирфон, 1975; Его же: Тараќќиёти матбуоти советї дар Тољикистон. Сталинобод: Нашрдавтољ, 1957; Его же: Матбуоти Тољикистони советї. Душанбе, 1974; Азимов А. Воќеияти зиндагї ва матбуоти тољик. Душанбе: Сино, 2000; Его же: Очеркњо аз таърихи матбуоти тољик (солњои 20-30-юм). Душанбе: Адиб, 1998; Его же: Публитсистика ва замони муосир. Душанбе: Шарќи озод, 2004; Дайлами Ќ. Оѓози кор. // Комсомоли Тољикистон. 1968. 24 январ; Нуралиев А., Саъдуллоев А. ва диг. Журналистикаи советии тољик. Душанбе: Ирфон, 1989; Айнї С. Ахгари инќилоб. Душанбе: Ирфон, 1974; Оташи мењр. Душанбе: Адиб, 2001; Саъдуллоев А. Аз дида ба дил рафта. // Душанбе: Адиб. 2001; Њошим Р. Њамсоли республика. // Садои шарќ. №10. С. 119-121; Садруллин Ш. Айнї ва матбуоти тољик. // Њаќиќати Ўзбекистон. 1964. 11 октябр; Њошим Р. Ба газетчигии мо як назар. Самарќанд. 1932. Ба муносибати 20 солагии баромадани якумин газетаи тољикї «Бухорои шариф» ва љашни 8 солагии «Њаќиќати Ўзбекистон»; Атовулло Х. Пайванди пайкарањо. Душанбе, 2000.

Айни С. Ахгари инќилоб. Душанбе: Ирфон, 1974. С.5.

Усмонов И.К. Асосгузори публицистикаи точик // Хаќиќати Узбекистон. 1971. 12 май.

См.: Азимов А. Публицистика ва замони муосир. Душанбе: Шарки озод, 2004.

Усмонов И., Давронов Д. Таърихи матбуоти тољик. Душанбе: Маориф, 1997. С. 95

Усмонов И. Журналистика. Ч. 1. Душанбе: Империал Групп, 2005. С.59

Усмонов Ч., Гаффоров У. Матбуот ва мухбирони коргару дењrон. Душанбе: Ирфон, 1985. С.40.

75 лет «Народной газете» . 1925 – 2000. Душанбе, 2001. С. 57.

Усмонов И., Давронов Д. Таърихи матбуоти точик. Душанбе: Маориф, 1997. С.84

См.: Шукуров М.Р. Револютсияи маданї дар Точикистон. Сталинобод: Нашрдавточ, 1957; Хайдаров Г.Х. Из истории создания культурно-просветительных учреждении в северном Таджикистане (1917 – 1920). Очерки из истории северных районов Таджикистана. Ленинобод , 1967; Усмонов Ч., Гаффоров У. Матбуот ва мухбирони коргару дехкон. Душанбе: Ирфон, 1975; Усмонов И., Давронов Д. Таърихи матбуоти точик. Душанбе: Маориф, 1997; Усмонов X. Тараќќиёти матбуоти советї дар Точикистон. Сталинобод, 1958.

Ошёни булбулон. Душанбе: Ирфон, 1990. С. 7.

Шукуров М.Р. История культурной жизни советского Таджикистана (1917- 1929). Ч. С.1. Душанбе: Ирфон, 1970. С. 391.

Там же. С. 393.

Роњбари дониш. 1928. № 11-12. С.6.

Валиходжаев А. Оид ба соддакунии забони китобии тољикї // Роњбари дониш. 1929. № 5. С.11.

Роњбари дониш. 1928. № 5-6. С.39.

См.: Асимова Б.С. Языковое строительство в Таджикистане. 1920 - 1940. Душанбе: Дониш, 1982.

Бойгонии давлатии Тољикистон. Ф. 162. оп. 1. л. 310. л.33.

Айнї С. Масъалаи таърихї // Роњбари дониш. 1928. №12. С. 15-18.

См.: Газетаи муаллимон. 1939. 14 июн.

Коммунист Таджикистана. 1939. 18 июня.

Имомов М. С.Айнї ва баъзе масъалањои табдили хат // Номаи пажўњишгоњ. Душанбе, 2001. С. 97.

Назарзода С. Ташаккули истилоњоти иљтимої- сиёсии забони тољикї дар садаи ХХ. Душанбе: Дониш, 2004.

Тоxикистони сурх. 1930. 18 март.

Каширина Т.В. Народное образование в Таджикистане, 1924-32 гг. Душанбе: Дониш, 1986. С. 41

Барои маорифи коммунистї. 1933. 19 сентября.

Коммунист Таджикистана. 1935. 8 апреля.


загрузка...